Christian Resource Centre

 

 
| Author: Dele Oke

People God spoke to in dreams

a. Abimelech. Genesis 20:3-7.
b. Jacob. Genesis 28:12; 31:10.
c. Laban. Genesis 31:24.
d. Joseph. Genesis 37:5-9.
e. Pharaoh?s butler and baker. Genesis 40:5-19.
f. Pharaoh. Genesis 41:1-7.
g. Midianite. Judges 7:13-15.
h. Solomon. 1Kings 3:5-15.
i. Nebuchadnezzar. Daniel 2:1,31; 4:5-8.
j. Daniel. Daniel 7:1-28.
k. Joseph. Matthew 1:20,21; 2:13-20.
l. Wise men. Matthew 2:11-12.
m. Pilate?s wife. Matthew 27:19.